Stephanie Van Mechelen - 06/02/2018 - 06 februari 2018

Deze Privacy Verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de Website www.dauby.be (“Website”), eigendom van en uitgebaat door:

Dauby NV
Uilenbaan 86
B-2160 Wommelgem
Ondernemingsnummer: 0416.614.010
hierna “Dauby”, “wij” of “ons”

Dauby vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als gebruiker van haar Website – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”).

Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Dauby in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet alleen uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door onze Website te gebruiken, en uw Persoonsgegevens mee te delen en akkoord te gaan met deze Verklaring, geeft u uitdrukkelijk instemming met de wijze waarop Dauby uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Verklaring is beschreven.

1. Wie verwerkt uw Persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken?

Dauby is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die u via de Website doorgeeft.

Dauby heeft een contactpersoon aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. De contactpersoon is bereikbaar via:

Dauby NV
Herentalsebaan 648

B-2160 Wommelgem

e-mail: info@Dauby.be

tel: +32 354 16 86

2. Welke Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Dauby verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u gebruikt op onze Website., en desgevallend:

De volgende Persoonsgegevens worden mogelijks door Dauby verwerkt:

Contactgegevens naam, adres, e-mailadres, …
Technische informatie gegevens van computers, telefoons of andere apparaten waarop u de Website gebruikt, uw IP-adres, type browser, …
Geschiedenis en logs zoekopdrachten en andere acties die uitgevoerd zijn op de Website, uw surfgedrag, datum en tijd dat de Website bezocht werd, …
Cookies Zie hiervoor onze Cookie Policy.

3. Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Contactgegevens Doel

Om het bestellen bij Dauby zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Hierdoor kunnen wij de Website personaliseren en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

 

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de Website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar het e-mailadres vermeld in artikel 2.

 

In uw Dauby account slaan we contactgegevens op, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

 

Het kenbaar maken van uw recensie en/of mening die u invult op onze Website. Dauby behoudt zich het recht voor om recensies, die niet aan onze Websitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren.

 

  Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst.

 

Technische informatie Doel

Uw technische informatie wordt verzameld om het voor Dauby mogelijk te maken haar Website verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Website naar de toekomst toe te verbeteren.

 

  Grondslag

Gerechtvaardigd belang.

 

Geschiedenis en logs Doel

Uw gegevens over het gebruik van onze Website, uw geschiedenis en logs worden verzameld om het voor Dauby mogelijk te maken haar Website verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Website naar de toekomst toe te verbeteren.

 

  Grondslag Gerechtvaardigd belang.

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor Dauby belangrijk is om o.b.v. van die informatie haar Website aan te passen en te verbeteren. Het gegeven dat Dauby deze informatie verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

De voorgaande redenen zijn mogelijks niet exhaustief en Dauby is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt Dauby u zo snel mogelijk van de reden. Een actualisering van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

4. Direct Marketing

Dauby zal uw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan Dauby u op de hoogte houden omtrent haar producten, updates, events, promoties, etc. U geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming, maar kan die toestemming steeds uitdrukkelijk intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres vermeld in artikel 2.

5. Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

Dauby ontvangt uw Persoonsgegevens o.a. wanneer:

 • U het contactformulier invult;
 • U een online bestelling maakt;
 • U zich inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • U een recensie schrijft en toestuurt;
 • U downloadt content van onze Website;
 • Via cookies of uw browser er bepaalde informatie wordt meegestuurd;

Dauby zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om echter aan uw vraag of actie op onze Website gevolg te kunnen geven, is het soms noodzakelijk dat Dauby Persoonsgegevens deelt met derden (in het kader van uitvoeren van de bestelling). U geeft dan ook uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Verklaring. Verwerkers en subverwerkers van Dauby handelen steeds onder verantwoordelijkheid van Dauby. Indien Dauby beroep doet op Verwerkers of subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG, en die de verwerking van uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij delen uw Persoonsgegevens mogelijks mee aan derden; voor het uitvoeren van uw bestelling, het rondzenden van onze nieuwsbrief, het opslaan en verwerken van uw Persoonsgegevens, het beantwoorden van uw vragen, het versturen naar u van content en voor het optimaliseren van onze Website.

Dauby deelt en verkoopt uw Persoonsgegevens nooit met/aan commerciële partners.

Wanneer u via onze Website zou worden doorverwezen naar een andere website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die website of applicatie van toepassing zijn.

6. Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft Dauby uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat Dauby – via haar (sub)verwerkers – uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar andere landen binnen/buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt Dauby er voor om een zelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

7. Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

Dauby hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw gegevens:

Contactgegevens zo lang de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken
Technische informatie maximum [–] vanaf de creatie van de technische informatie.
Geschiedenis en logs maximum [–] vanaf de creatie van het item of de log.
Cookies maximum [–] dagen vanaf de creatie van de cookie(s).

Dauby bewaart uw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar (sub)verwerkers. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Dauby account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer (voor meer info klik hier). Een lijst van deze (sub)verwerkers kan steeds bij Dauby worden opgevraagd.

8. Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

Dauby heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder beperkt te zijn tot, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen. Dauby gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie.

Dauby doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van Dauby dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan Dauby verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

9. Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 1. op een bevestiging van Dauby of uw Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die verwerkt worden;
 2. op verbetering door Dauby, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;
 3. om uw Persoonsgegevens te laten wissen door Dauby;
 4. om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;
 5. om van Dauby de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
 6. om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;
 7. om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en om in te gaan tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming en een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart.

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

10. Wijzigingen aan deze Verklaring

Dauby kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die Dauby verzamelt, hoe Dauby deze informatie gebruikt en op welke manier Dauby deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website en zullen, indien noodzakelijk, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.

11. Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Dauby om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Dauby te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de Website;
 2. de algemene voorwaarden van Dauby af te dwingen;
 3. te reageren op schadevorderingen tegen Dauby naar aanleiding van uw Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
 4. de rechten, eigendom en veiligheid van Dauby, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

Dauby mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien Dauby dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien Dauby redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Dauby of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

12. Aansprakelijkheid

Indien Dauby uw Persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een Verwerker of subverwerker) heeft bezorgd, is Dauby niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking  of onrechtmatige gebruik door die derde.

13. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.


Dit bericht werd vertaald met de steun van Flanders investment & trade

  Stuur een berichtje
  Een vraag ?
  Stuur een berichtje


  TOP