Stephanie Van Mechelen - 26/07/2018 - 26 juli 2018

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen iedere handelsrelatie tussen, enerzijds, Dauby NV (‘Dauby’) met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 648 en vaste vestiging te Uilenbaan 86, 2610 Wommelgem, met ondernemingsnummer 0416.614.010 als verkoper en, anderzijds, haar klant (‘Klant’) met betrekking tot (i) de goederen zoals vermeld in de door de Klant goedgekeurde offerte(s), (ii) opgenomen in de door de Klant opgestelde bestelbons, (iii) dan wel anderszins door de Klant (schriftelijk) besteld bij Dauby (hierna telkens: de ‘Producten’).

2. De Klant erkent en aanvaardt dat:
(i) deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen de Klant en Dauby beheersen;
(ii) haar eigen algemene (aankoop-)voorwaarden niet van toepassing zijn. Partijen komen overeen dat er bij de uitvoering van de overeenkomst derden betrokken kunnen zijn of worden waarmee de Klant een rechtstreekse overeenkomst heeft gesloten, zoals maar niet beperkt tot aanbieders van leveringsdiensten / transporteurs.

3. Offertes van Dauby vervallen indien ze niet binnen de dertig dagen na uitgifte ervan door de Klant aanvaard zijn. De aanvaarding door de Klant van de offerte binnen de geldigheidstermijn ervan brengt de koop-verkoopovereenkomst tussen Dauby en de Klant tot stand waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

4. Dauby levert de Producten Ex Works (EXW, Incoterms 2020), Wommelgem (België), tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zoals vermeld in de offerte. Het feit dat de Klant Dauby zou verzoeken om tussen te komen in de levering doet hieraan geen afbreuk.

5. Partijen komen overeen dat de leveringstermijnen enkel richtinggevend zijn en in geen geval als bindend kunnen worden beschouwd, tenzij de leveringstermijn expliciet met de Klant werd overeengekomen op het ogenblik van aanvaarding van de bestelling. Zelfs wanneer het bindend karakter van de levertijden werd bedongen, is Dauby in geval van schaarste of gebrek aan onmisbare producten voor de fabricage van producten, technische storingen en machinedefecten of elke andere situatie van overmacht gerechtigd de leveringen op te schorten of te vertragen.

6. Wanneer de Klant de geleverde Producten als ondeugdelijk beschouwt, omdat zij niet beantwoorden aan de bestelling, indien er materiaalfouten worden vastgesteld, afwijkingen in de specificaties of afmetingen of om welke andere reden ook, dient de Klant daarvoor per aangetekend schrijven bij Dauby klacht in te dienen binnen de acht dagen na de levering van de Producten. Partijen verklaren zich akkoord dat geen gevolg kan worden gegeven aan om het even welke klacht die na deze termijn wordt ingediend. Indien de Klant één of meerdere Producten weigert om één van de hierboven aangehaalde redenen, is Dauby enkel en alleen gehouden tot het vervangen van de geweigerde Producten zonder enige schadeloosstelling van welke aard ook. Dauby is enkel gehouden tot terugname van de Producten wanneer Dauby verantwoordelijk is voor de gebreken in de Producten. De Klant erkent en aanvaardt dat een klacht niet ontvankelijk zal zijn en een verbreking van de overeenkomst niet zal worden aanvaard in – onder meer – de volgende gevallen:
(i) wanneer de Producten niet worden teruggezonden in de originele verpakking;
(ii) wanneer de Producten beschadigd zijn door toedoen van de Klant of een (door haar aangestelde) derde partij.

Producten mogen slechts worden teruggezonden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Dauby. De Klant draagt de kosten van de terugzending. Dauby is gerechtigd een administratieve verwerkingskost van 20% van de factuurwaarde aan de Klant aan te rekenen.

Bovenstaande doet vanzelfsprekend geen afbreuk aan enige vordering in het kader van productaansprakelijkheid, zoals bepaald bij Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, zoals gewijzigd.

7. Behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen, zijn onze facturen betaalbaar te Wommelgem, netto en zonder disconto, bij de levering van de Producten. Alle betalingen moeten geschieden pro rata van de geleverde Producten met uitzondering van het voorschot dat ineens dient gestort te worden. Indien de levering in meerdere partijen bedongen is, is Dauby gerechtigd om tijdens de uitvoering van het contract op elk ogenblik contante betaling van de levering eisen, zelfs wanneer oorspronkelijk betaling op termijn was voorzien. Betaling door middel van wissel of elke andere vorm van betalingen op termijn, kan geenszins afbreuk doen aan de boven omschreven voorwaarden. Indien de Klant met enige betaling in gebreke is, is Dauby gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen en onmiddellijke betaling te vorderen van alle nog niet vervallen bedragen.

8. Geleverde Producten of vervangende Producten blijven eigendom van Dauby tot ontvangst van de volledige betaling (hoofdsom + eventuele interesten) van de prijs van deze Producten. De Klant verklaart en waarborgt haar volledige medewerking te verlenen wanneer Dauby aan de Klant te kennen geeft om haar rechten in het kader van dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

9. Indien partijen bij het totstandkomen zijn overeengekomen dat de Klant een som dient te betalen bij bestelling (ten titel van voorschot of anderszins), is dit bedrag niet terugbetaalbaar, , met uitzondering van het geval waar Dauby de overeenkomst zelf opzegt vooraleer de uitvoering ervan is aangevat.

10. Dauby behoudt zich het recht voor om iedere verdere levering stop te zetten, en onmiddellijk de betaling eisen van de geleverde bestellingen indien mocht blijken dat er concrete aanwijzingen zijn dat de Klant haar (andere) verbintenissen ten opzichte van Dauby niet zal kunnen uitvoeren. De Klant heeft alsdan geen recht op schadevergoeding. Partijen komen overeen dat de volgende niet-exhaustieve opsomming aanleiding kan geven tot het schorsen van de uitvoering van de overeenkomst, en dit minstens tot op het ogenblik waarop de Klant al haar verbintenissen ten opzichte van Dauby is nagekomen:
(i) het feit dat de Klant een wissel op zijn naam laat protesteren;
(ii) het feit dat de Klant, ondanks een ingebrekestelling, nalaat een schuld aan een schuldeiser te voldoen;
(iii) het feit dat de Klant in staat van faillissement is verklaard of het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren;
(iv) het feit dat de Klant buitensporige termijnen vraagt voor de betaling van de door hem verschuldigde sommen;
(v) het feit dat de Klant bij zijn schuldeisers een algemeen uitstel van betaling aanvraagt.Dauby is te allen tijde vrij om bijkomende (betalings-)voorwaarden op te leggen, dan wel over te gaan tot verbreking van andere lopende overeenkomsten.

11. Voor iedere factuur die op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per begonnen maand worden aangerekend verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 40 euro conform de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Verschuldigde interesten worden gekapitaliseerd.

12. Dauby behoudt zich het recht voor de aangeboden of verkochte Producten te wijzigen voor zover deze kenmerken niet wezenlijk zijn voor de Klant of het gebruik waartoe het product redelijkerwijze bestemd is.

13. De aansprakelijkheid van Dauby is beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:
(i) het bedrag daadwerkelijk gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, of
(ii) het totale bedrag van de door de Klant goedgekeurde offerte. In geen geval zal Dauby aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door daden van de Klant of van een derde.

14. Voor zover dat Dauby krachtens deze algemene voorwaarden persoonsgegevens van de Klant verwerkt, komen partijen overeen dat iedere partij al zijn verplichtingen onder de toepasselijke regelgeving betreffende verwerking persoonsgegevens nakomt (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) en haar uitvoeringsbesluiten). Voor meer informatie omtrent het verwerken van persoonsgegevens, verwijst Dauby naar haar Privacy Policy (https://www.dauby.be/nl/privacy-verklaring/) en Cookie Policy
(https://www.dauby.be/nl/cookies-policy/) die integraal van toepassing zijn.

15. Enkel het Belgische recht is van toepassing; het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op de overeenkomsten Dauby en haar Klanten. Alleen de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd om de geschillen te beslechten die zouden kunnen rijzen tussen Dauby en haar Klanten.


Dit bericht werd vertaald met de steun van Flanders investment & trade

    Stuur een berichtje
    Een vraag ?
    Stuur een berichtje


    TOP