Stephanie Van Mechelen - 26/07/2018 - 26 juli 2018

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen iedere handelsrelatie tussen Dauby NV (‘Dauby) met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 648, en ondernemingsnummer 0416.614.010 en haar klant (‘Klant). Een verwijzing door de Klant naar haar algemene voorwaarden sorteert geen effect.
 1. Offertes van Dauby vervallen indien ze niet binnen de dertig dagen door de Klant aanvaard zijn. De aanvaarding door de Klant van de offerte binnen de geldigheidstermijn ervan brengt de overeenkomst tot stand.
 1. De levertijden zijn enkel opgegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend. De Klant heeft dus geen enkel verhaal indien zij overschreden worden, tenzij het tegenovergestelde werd bedongen in de bijzondere voorwaarden. Zelfs wanneer het bindend karakter van de levertijden werd bedongen, is Dauby in geval van schaarste of gebrek aan onmisbare producten voor de fabricaties, technische ongevallen en machinedefecten of elk ander geval van overmacht gerechtigd de leveringen op te schorten of te vertragen.
 1. Wanneer de Klant de geleverde koopwaren als ondeugdelijk beschouwt hetzij omdat zij niet beantwoorden aan de bestelling, hetzij wegens verborgen gebreken, materiaalfouten, afwijkingen in de specificaties of afmetingen of om welke andere reden ook, dient de Klant daarvoor per aangetekend schrijven bij Dauby klacht in te dienen binnen de acht dagen na de levering van de goederen. Partijen verklaren er zich mede akkoord dat geen gevolg kan worden gegeven aan om het even welke klacht die na deze termijn wordt ingediend. Indien koopwaren worden geweigerd om één der boven aangehaalde redenen, is Dauby enkel en alleen gehouden tot het vervangen der geweigerde koopwaar zonder enige schadeloosstelling van welke aard ook en met dien verstande dat de vervangen koopwaren eigendom blijven van Dauby. Koopwaren mogen slechts worden teruggezonden na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Dauby.
 1. Behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen, zijn onze facturen betaalbaar te Wommelgem, netto en zonder disconto, bij de levering van de goederen. Alle betalingen moeten geschieden pro rata van de geleverde goederen met uitzondering van het voorschot dat ineens dient gestort te worden. Indien de levering in meerdere partijen bedongen is, kunnen wij tijdens de uitvoering van het contract op elk ogenblik contante betaling van de levering eisen, zelfs wanneer oorspronkelijk betaling op termijn was voorzien. Betaling door middel van wissel of elke andere vorm van betalingen op termijn, kan geenszins afbreuk doen aan de boven omschreven voorwaarden. Indien de Klant met enige betaling in gebreke is, is Dauby gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen en onmiddellijke betaling te vorderen van alle nog niet vervallen bedragen..
 1. Geleverde goederen blijven eigendom van Dauby tot ontvangst van de betaling van de prijs van deze producten. Het risico gaat over op de Klant vanaf de levering van de goederen.
 1. Het eerste voorschot geëist bij de bestelling wordt beschouwd als voorschot en is niet terug betaalbaar, met uitzondering van het geval waar Dauby de overeenkomst zelf opzegt vooraleer de uitvoering ervan is aangevat.
 1. Dauby behoudt zich het recht voor om iedere verdere levering stop te zetten, en onmiddellijk de betaling eisen van de geleverde bestellingen indien mocht blijken dat er concrete aanwijzingen zijn dat de Klant zijn verbintenissen niet zal kunnen uitvoeren. De Klant heeft alsdan geen recht op schadevergoeding. In het algemeen achten de partijen dat de volgende elementen, waarvan de opsomming enkel bij wijze van voorbeeld geschiedt en geen enkel beperkend karakter heeft, de financiële toestand van de Klant in opspraak brengen :
 1. het feit dat de Klant een wissel op zijn naam laat protesteren;
 2. het feit dat de Klant, ondanks een in gebreke stelling, nalaat een schuld aan een schuldeiser te voldoen;
 3. het feit dat de Klant in staat van faillissement is verklaard of het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren;
 4. het feit dat de Klant buitensporige termijnen vraagt voor de betaling van de door hem verschuldigde sommen;
 5. het feit dat de Klant zijn schuldeisers een algemeen uitstel van betaling aanvraagt.
 1. Voor iedere factuur die op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand worden aangerekend. Indien men juridisch ongerechtvaardigd in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag, zal de schuld bovendien met 12% van het bedrag der factuur worden verhoogd, met een minimum van 75 euro en de eventuele gerechtskosten zonder het recht van de schuldenaar te ontnemen bedingen en termijnen aan het gerecht te vragen, op basis van art. 1244 van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Wij behouden ons het recht voor de aangeboden of verkochte producten te wijzigen voor zover deze kenmerken niet wezenlijk zijn voor de Klant of het gebruik waartoe het product bestemd is.
 1. De aansprakelijkheid van Dauby is beperkt tot het laagste van de volgende bedragen (i) het bedrag daadwerkelijk gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, of (ii) het totale bedrag van de betrokken offerte. In geen geval zal Dauby aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door daden van de Klant of van een derde.
 1. Voor zover dat Dauby krachtens deze algemene voorwaarden persoonsgegevens van de Klant verwerkt, komen partijen overeen dat iedere partij al zijn verplichtingen onder de toepasselijke regelgeving betreffende verwerking persoonsgegevens nakomt (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) en haar uitvoeringsbesluiten).

Voor meer informatie omtrent het verwerken van persoonsgegevens kan u hier onze Privacy en Cookie policy lezen.

 1. Enkel het Belgische recht is van toepassing; het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet toepasselijk op de overeenkomsten Dauby en haar Klanten. Alleen de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd om de geschillen te beslechten die zouden kunnen rijzen tussen Dauby en haar Klanten.

  Stuur een berichtje

  Een vraag ?
  Stuur een berichtje


  TOP